REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GRABEK W LUBLINIE.
GALERIA DAWNYCH SREBER.


Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.grabekwlublinie.pl

Sprzedającym jest firma Grabek Łukasz Art Software, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, pod numerem 96532, pod adresem: ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin; NIP: 537-213-97-54, Regon: 060531216. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerami telefonów: +48 661 343 889, +48 663 309 997
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: galeria@grabekwlublinie.pl


§1 DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie Internetowym.


3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


4. Sprzedający – zwany zamiennie „Galeria” - podmiot świadczący usługi sprzedaży dawnych sreber, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - zwany zamiennie „Obiekt” - wymieniony i opisany w serwisie Internetowym Galerii, a którego dotyczy Umowa sprzedaży.

6. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Obiektów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu internetowego Galerii.

8. Serwis Internetowy – inaczej strona internetowa dostępna pod adresem www.grabekwlublinie.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Galeria www.grabekwlublinie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Obiekty oferowane w Serwisie internetowym www.grabekwlublinie.pl to przedmioty zabytkowe, przykłady dawnego złotnictwa, noszące ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupujących o indywidualnych cechach Towarów oraz dostarczać zakupione przedmioty bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

3. Przy sprzedaży zabytkowych Obiektów Galeria kieruje się i respektuje zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Serwisem internetowym, którym posługuje się Galeria w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

6. Umieszczenie w Seriwisie internetowym Galerii Obiektu opatrzonego informacją „Zamów” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamówienie złożone w postaci elektronicznej wiąże składającego (Klienta), jeżeli druga strona (Galeria) potwierdzi przekazanie go do realizacji.

7. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne Obiektów, jak również za ich wady prawne.

8. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji Obiektów.

9. Autorem i właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Serwisie internetowym Galerii jest firma Grabek Łukasz Art Software, chyba że zaznaczono inaczej.

10. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych na stronie bez wyrażonej na piśmie zgody Galerii.


§ 3 PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2. Wszystkie ceny podane w Serwisie internetowym www.grabekwlublinie.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.grabekwlublinie.pl , a także pod adresem email: galeria@grabekwlublinie.pl.

4. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz „Zamów” dostępny w prezentacji indywidulanego obiektu.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do Serwisu internetowego.

6. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Przedmiot transakcji ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Galerii w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź Galerii potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Następnie w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłużej niż w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, Galeria dostarczy potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji, wraz z fakturą VAT marża zawierająca dane do płatności.

11. Potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

12. Galeria zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.

13. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia Galeria zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta, który w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od zamówienia. Galeria zwróci przelewem na konto Klienta wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.


§ 4 PŁATNOŚCI

1. Galeria przyjmuje wpłaty w przeciągu 7 dni od potwierdzenia przekazania zamówienia do realizacji, w następujących formach:

- przelewem na rachunek bankowy mBank: 66 1140 2004 0000 3902 6436 4377 ( w tytule przelewu należy podać numer zamówienia i/lub numer referencyjny podany w opisie przedmiotu zamówienia),
- w gotówce przy odbiorze osobistym - przesyłką kurierską lub Poczta Polską za pobraniem, po uprzednim uzgodnieniu

2. Brak wpłaty w określonym w pkt. 1 terminie upoważnia Galerie do anulowania zamówienia.


§ 5 DOSTAWA I ODBIÓR

1. Zakupione przedmioty są wysyłane w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej (paczka priorytetowa).

2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Opłaty mogą się wahać w zależności od oferowanego przedmiotu, zwykle nie przekraczają jednak kwoty 35 zł brutto.

3. Koszt przesyłki zagranicznej jest wyliczany indywidualnie, na żądanie Klienta.

4. Czas dostawy zakupionego przedmiotu od momentu nadania wynosi średnio: - w przypadku firmy kurierskiej DHL – na drugi dzień - w przypadku Poczty Polskiej i usługi Paczka Priorytetowa – 2-3 dni - w przypadku przesyłki zagranicznej w zależności od adresu dostawy

5. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu okoliczności odbioru ze Sprzedającym.


§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w Sklepie internetowym przedmiotu, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, Galeria zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

2. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Galerię zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów przedmiot zakupił. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Na prośbę Klienta, Sprzedający udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zapakowania zwracanego przedmiotu.

3. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

4. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: galeria@grabekwlublinie.pl lub na adres Sprzedawcy. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Łukasz Grabek, ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zwrotu zakupionego przedmiotu):

[adres Galerii]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]


§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Sprzedający podkreśla, że przedmiotem jego oferty są obiekty zabytkowe, wiekowe, zaś srebro należy do metali miękkich, łatwo ulegających zarysowaniom, mikrowgięciom. Pomimo, że Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dokładnie opisać wszelkie usterki oferowanych przedmiotów, to znakomita ich większość nosi ślady upływu czasu.

2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu pod adresem galeria@grabekwlublinie.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
- datę zakupu reklamowanego przedmiotu,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Galeria zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Galeria rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Galerii dobrowolnie w ramach składania Zamówienia jest Sprzedający.

2. Galeria przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko Klienta, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego. Galeria kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu e-mail.

3. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Usunięcie danych osobowych Klienta może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5. Galeria zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Galerię do retencji danych.

6. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przy użyciu profesjonalnego oprogramowania do zarządzania galeriami sztuki ”ArtSaas”, dostarczanym przez firmę ArtSaas Cecylia Grabek, ul. Rubinowa2/57,20-575 Lublin, NIP9462296057. Mamy podpisaną stosowną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie ofert drogą e-mailową mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newslettera.

9. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

10. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej Galerii.


§ 9 POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Galeria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Galeria respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP. i nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez eksponowane Obiekty, w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: galeria@grabekwlublinie.pl

5. Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2015 roku. Data ostatniej aktualizacji - 15.07.2020.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów pozyskanych przez Galerię Dawnych Sreber „Grabek w Lublinie”.

§1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W poszanowaniu prawa do prywatności Klientów Galeria dba o bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

2. Galeria używa bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji SSL.

3. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Galerii dobrowolnie w ramach zapisu na Newsletter, Rejestracji i składania zamówienia jest firma Grabek Łukasz Art Software, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, pod numerem 96532, pod adresem: ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin; NIP: 537-213-97-54, Regon: 060531216.

4. Galeria przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.imię i nazwisko Klienta, adres email i numer telefonu kontaktowego, adres pocztowy. Galeria kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

5. Galeria zastrzega sobie możliwość korzystania z narzędzi internetowych takich jak Google Analytics w celu prowadzenia statystyk ilości odsłon.

6. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

8. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie ofert drogą e-mailową mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newslettera.

9. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przy użyciu profesjonalnego oprogramowania do zarządzania galeriami sztuki "ArtSaas", dostarczanym przez firmę ArtSaas Technologies Sp. Z. o. o., ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin, KRS 0000826272, NIP: 7123398825, REGON: 385429147. Mamy podpisaną stosowną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Usunięcie danych osobowych Klienta może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

12. Galeria zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po cofnięciu zgody cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź, prawa międzynarodowego obligują Galerię do retencji danych.

§2 PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerach czy programowaniu Użytkowników.

2. Umoz
̇liwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze plików cookies Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

3. Klienci odwiedzaja
̨cy Sklep internetowy Galerii mozgą poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoich komputerach bądź tak zapisane pliki trwale usuną

4. Przetwarzamy pliki cookies z 2 powodów:

- Architektura Internetu jest tak skonstruowana, że abyśmy mogli świadczyć Usługi w sposób należyty i poprawny musimy pracować na plikach cookies. Są one niezbędne do pracy Systemu. O takich plikach cookies mówi się, że są to tzw. cookies techniczne. Ich usunie
̨cie lub odrzucenie może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu zgromadzonych na Koncie Klienta treści jak i funkcjonowania Serwisu.

- Chcemy być blisko potrzeb Użytkowników i dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Serwisu jak i Systemu. Pozwalają nam one udoskonalać jego funkcjonalność oraz badać jakie obszary wymagają dopracowania.


§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis internetowy Galerii może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zachęcamy Klientów, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

2. Galeria zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: galeria@grabekwlublinie.pl.

3. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 31.03.2015 roku. Data ostatniej aktualizacji - 15.07.2020.

Przewiń do góry okna