Regulamin - Galeria Dawnych Sreber

POLITYKA COOKIES

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej

Cart  

Brak produktów

Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Grabek w Lublinie. Galeria Dawnych Sreber.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.grabekwlublinie.pl

Sprzedającym jest firma Łukasz Grabek Art Software, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, pod numerem 96532, pod adresem: ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin; NIP: 537-213-97-54, Regon: 060531216. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 • - pod numerami telefonów: +48 661 343 889, +48 663 309 997
 • - korzystając z adresu poczty elektronicznej: galeria@grabekwlublinie.pl

§ 1 DEFINICJE

1. Regulamin–niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający – zwany zamiennie „Galeria” - podmiot świadczący usługi sprzedaży dawnych sreber i biżuterii , za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - zwany zamiennie „Obiekt” - wymieniony i opisany w Sklepie Internetowym Galerii, a którego dotyczy Umowa sprzedaży.

6. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Obiektów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego Galerii.

8. Sklep Internetowy– inaczej strona internetowa lub serwis internetowy dostępny pod adresem www.grabekwlublinie.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Galeria www.grabekwlublinie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Obiekty oferowane w Sklepie internetowym www.grabekwlublinie.pl to przedmioty zabytkowe, przykłady dawnego złotnictwa, noszące ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupujących o indywidualnych cechach Towarów oraz dostarczać zakupione przedmioty bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

3. Przy sprzedaży zabytkowych Obiektów Galeria kieruje się i respektuje zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem internetowym, którym posługuje się Galeria w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

6. Umieszczenie w Sklepie internetowym Galerii Obiektu opatrzonego informacją „Kup teraz” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamówienie złożone w postaci elektronicznej wiąże składającego (Klienta), jeżeli druga strona (Galeria) potwierdzi przekazanie go do realizacji.

7. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne Obiektów, jak również za ich wady prawne.

8. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji Obiektów.

9. Autorem i właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Sklepie internetowym Galerii jest firma Łukasz Grabek Art Software, chyba że zaznaczono inaczej.

10. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych na stronie bez wyrażonej na piśmie zgody Galerii.

§ 3 PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Przeglądanie oferty Galerii oraz kierowanie pytań nie wymaga od Klienta rejestracji w Sklepie internetowym Galerii.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym www.grabekwlublinie.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.grabekwlublinie.pl , a także pod adresem email: galeria@grabekwlublinie.pl.

5. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje rejestracji w sklepie internetowym Galerii.

6.W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Galerii i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok,  za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do Sklepu internetowego.

8. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Przedmiot transkacji ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy Klient zechce złożyć kolejne Zamówienie, a w międzyczasie jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.

9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT marża, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

11.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Galerii w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź Galerii potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

13. Następnie w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłużej niż w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia, drogą telefoniczną lub na wskazany przez Klienta adres email, Galeria dostarczy potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji.

14. Potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

15. Galeria zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.

16. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia Galeria zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta, który w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od zamówienia. Galeria zwróci przelewem na konto Klienta wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.

§ 4 Płatności

1. Galeria przyjmuje wpłaty w przeciągu 7 dni od potwierdzenia przekazania zamówienia do realizacji, w następujących formach:

 • - przelewem na rachunek bankowy mBank: 66 1140 2004 0000 3902 6436 4377 ( w tytule przelewu należy podać numer zamówienia i/lub numer referencyjny podany w opisie przedmiotu zamówienia)
 • - w gotówce przy odbiorze osobistym
 • - przesyłką kurierską lub Poczta Polską za pobraniem, po uprzednim uzgodnieniu

2. Brak wpłaty w określonym w pkt. 1 terminie upoważnia Galerie do anulowania zamówienia.

§ 5 Dostawa i odbiór

1. Zakupione przedmioty są wysyłane w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej (paczka priorytetowa).

2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Opłaty mogą się wahać w zależności od oferowanego przedmiotu i są podane w trzecim kroku zamówienia „Sposób dostawy”. Podane opłaty dotyczą tylko Kupujących z terenu Polski.

3. Koszt przesyłki zagranicznej jest wyliczany indywidualnie, na żądanie Klienta.

4. Czas dostawy zakupionego przedmiotu od momentu nadania wynosi średnio:

 • - w przypadku firmy kurierskiej DHL – na drugi dzień
 • - w przypadku Poczty Polskiej i usługi Paczka Priorytetowa – 2-3 dni
 • - w przypadku przesyłki zagranicznej w zależności od adresu dostawy

5. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu okoliczności odbioru ze Sprzedającym.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

1.Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w Sklepie internetowym przedmiotu, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, Galeria zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

2. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Galerię zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów przedmiot zakupił. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Na prośbę Klienta, Sprzedający udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zapakowania zwracanego przedmiotu.

3. W przypadku zwrotu zakupionego przedmiotu Galeria zwraca Klientowi koszt odesłania przedmiotu do wysokości kosztów przesyłki podanych w ofercie Galerii.

4. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: galeria@grabekwlublinie.pl lub na adres Sprzedawcy. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Łukasz Grabek, ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zwrotu zakupionego przedmiotu):

[adres Galerii]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

§ 7 Procedura Reklamacji

1. Sprzedający podkreśla, że przedmiotem jego oferty są obiekty zabytkowe, wiekowe, zaś srebro należy do metali miękkich, łatwo ulegających zarysowaniom, mikrowgięciom. Pomimo, że Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dokładnie opisać wszelkie usterki oferowanych przedmiotów, to znakomita ich większość nosi ślady upływu czasu.

2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu pod adresem galeria@grabekwlublinie.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • - datę zakupu reklamowanego przedmiotu,
 • - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Galeria zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Galeria rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Galerii dobrowolnie w ramach Rejestracji i składania Zamówienia jest Sprzedający.

2. Galeria przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko Klienta, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego. Galeria kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

3. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia (zakładka „Moje konto”/ „Moje adresy”/ „Moje informacje osobiste”), a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Usunięcie danych osobowych Klienta może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5. Galeria zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Galerię do retencji danych.

6. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przy użyciu profesjonalnego oprogramowania do zarządzania galeriami sztuki ”ArtSaas”, dostarczanym przez firmę ArtSaas Cecylia Grabek, ul. Rubinowa2/57,20-575 Lublin, NIP9462296057. Mamy podpisaną stosowną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newslettera.

9. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

10. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej Galerii.

§ 9 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Galeria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zarejestrowani Klienci informowani będą o tym fakcie drogą e-mailową. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Konto Klienta zostanie usunięte.

3. Galeria respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP. i nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez eksponowane Obiekty, w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: galeria@grabekwlublinie.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.


Zobacz stopkę